Agregavimas

Rodiklių sujungimas, apibendrinimas, stambinimas. Ekonomikoje agregavimas taikomas bendrosioms ūkio raidos tendencijoms apibūdinti ir lyginti. Agregavimas gali sukelti problemų, jei taikomas neatsižvelgiant į jo ribotumus. Pagrindinis kiekvieno agreguoto rodiklio ribotumas yra tai, kad jis yra išvestinis dydis, niveliuojantis individualius skirtumus, kuriais grindžiamas konkretus verslo sprendimas. Ekonomikoje dažnai vartojami visuminės paklausos, visuminės pasiūlos, dar vadinamos agreguota, infliacijos rodiukliai.

Paskelbta A