Atitikties dekleracija

Prekės gamintojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad prieš produktui patenkant į rinką buvo atliktos visos atitikties tam tikroms normoms įvertinimo procedūros ir kad produktas yra saugus vartoti. Kai kuriems potencialiai pavojingiems pramonės gaminiams nepakanka gamintojo atitikties deklaracijos, todėl būtinas licencijuotas atitikties įvertinimo įstaigos išduotas atitikties sertifikatas. Žiūrėti: atitikties sertifikatas

Paskelbta A