Žalinga konkurencija

Tarptautinė konkurencija mokesčių srityje, kai šalis nerezidentams taiko palankesnes apmokestinimo taiisykles ir mokesčių lengvatas, itin mažus pajamų mokesčius arba apskritai atleidžia juos nuo tam tikrų mokesčių ir šalis nesikeičia su kitomis valstybėmis informacija apie nerezidentų sumokėtus mokesčius ir jų sąskaitas bankuose. Žalingos konkurencijos reiškinį išsamiai nagrinėja ir su juo kovoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija…

Visuminė pasiūla

Bendras per tam tikrą laikotarpį šalyje pateikų prekių ir paslaugų kiekis esant tam tikram kainų lygiui. Šis rodiklis vartojamas makroekonominėje analizėje.

Visuminė paklausa

Visos šalyje pageidaujamos padaryti išlaidos prekėms ir paslaugoms per tam tikrą laikotarpį, pvz., per metus, esant tam tikram kainų lygiui. Visuminė paklausa yra lygi vartojimo, investicijų, valstybės vartojimo ir grynojo eksporto (importas minus eksportas) sumai. Šis rodiklis vartojamas makroekonominėje analizėje.

Viršvalandžiai

Papildomos darbo valandos, kurias darbuotojas sutinka dirbti papildomai. Kadangi darbo laikas daugelyje šalių ribojamas, viršvalandžiais laikomas šį valstybės nustatytą darbo laiką viršijantis darbo laikas. Už jį darbdavys įpareigojamas mokėti didesnį atlyginimą.

Vyriausybės vertybiniai popieriai, VVP

Valstybės vardu vyriausybės išleidžiami skoliniai įsipareigojimai. VVP išleidžiami siekiant finansuoti biudžeto deficitą. Lietuvoje leidžiami VVP yra trumpalaikiai, vadinamieji iždo vekseliai, ir ilgalaikiai, vadinamosios obligacijos ir euroobligacijos, platinamos užsienio rinkoje. Žiūrėti: euroobligacija, iždo vekselis.

VILSE

Indeksas, rodantis visų akcijų, esančių Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sąrašuose, kainų tendencijas. Žiūrėti: indeksas.