Europos Vadovų Taryba

Europos Sąjungos valstybių ir (arba) vyriausybių vadovų susitikimas, nuo 1993m. (Mastrichto sutarties) turinti aukščiausiosios politinės ES vadovės statusą. Europos Vadovų Taryba bendrai sprendžia pačius svarbiausius klausimus: priima politinius sprendimus, tvirtina parengtus susitarimus ir dokumentus, nustato pagrindines kitų institucijų veiklos gaires. Dar vadinama Europos Viršūnių Taryba.

Europos Taryba

1949m. įsteigta tarpvyriausybinė organizacija, veikianti paskirai ir nepriklausomai nuo Europos Sąjungos. Europos Tarybą sudaro 43 nariai, jos svarbiausi tikslai – ginti žmogaus teises ir pliuralistinę demokratiją, padėti įsisamoninti Europos kultūrinį identitetą ir kelti jo vertę, spręsti visuomenės problemas.

Europos Sąjungos Taryba

Reguliarūs ES šalių vyriausybių įgaliojimus turinčių ministrų susitikimai, dažnai vadinami tiesiog Taryba. Kiekvienai valstybei Taryboje priklausomai nuo darbotvarkės klausimo atstovauja atitinkamos srities ministras. Taigi bet kurios srities ministrų susitikimas (pvz., užsienio reikalų, žemės ūkio, pramonės, transporto ar kt.) vadinamas Taryba. Pačios svarbiausios, dažniausiai posėdžiaujančios Tarybos yra Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba (užsienio reikalų ministrų),…

Europos Sąjunga, ES

Demokratinių Europos valstybių asociacija, įsteigta 1957m. Romos sutartimi, ekonominį bendradarbiavimą grindžianti keturių laisvių (prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo laisvo judėjimo) principu. 2004m. gegužės 1d. prie 15 ES narių prisijungė 10 naujų narių, ir ES 15 tapo ES 25.

Europos Parlamentas

ES valstybių piliečių tiesiogiai išrinktų atstovų nuolatinis susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas – atstovati ES piliečių interesams. Tai viena svarbiausių ES institucijų, dalyvaujanti įstatymų leidybos procese. 2005m. Europos Parlamente dirbo 732 parlamentarai.

Europos Komisija

ES vykdomoji institucija, atsakinga už Europos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, sprendimų) įgyvendinimą. Parlamento ir Tarybos patvirtinto biudžeto ir programų vykdymą, dažnai vadinama tiesiog Komisija. Komisija yra Bendrijos sutarčių sergėtoja, ji kartu su Europos Teisingumo Teismu prižiūri, ar tinkamai taikoma Bendrijos teisė. Komisija atstovauja Europos Sąjungai tarptautiniuose reikaluose ir derasi dėl tarptautinikų sutarčių, kurios dažniausiai reglamentuoja…