Juridinis asmuo

Savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti teises ir pareigas. Juridiniai asmenys gali būti viešieji (valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės) ir privatieji, ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės.

Juodoji rinka

Neoficiali, nelegali rinka, kurioje už didesnę kainą galima nusipirkti deficitinių (tai būdinga planinei ekonomikai) arba draudžiamų prekių. Juodoji rinka atsiranda dėl valstybės draudimų prekiauti tam tikromis prekėmis arba dėl griežto valstybinio kainų reguliavimo, kai nustatytos per mažos prekių kainos sukuria deficitą. Žiūrėti: oficialiai neapskaityta ekonomika, šešėlinė ekonomika

Juodasis sąrašas

Taisykles ar susitarimus pažeidusių asmenų (tiek juridinių, tiek fizinių) sąrašas. Juoduosius sąrašus sudaro tiek privatūs subjektai, siekdami apsisaugoti nuo nepatikimų partnerių ar klientų, tiek valstybės institucijos, dažniausiai – mokesčių administratorius, siekdamas sukurti kliūtis netvarkingai mokestines prievoles vykdančių mokesčių mokėtojų veiklai.

Jungtinės Tautos

Valstybių susivienijimas, pagrįstas Jungtinių Tautų Chartijos patvirtintais principais. Oficialiai Jungtinės Tautos buvo įsteigtos 1945m. spalio 24d. Pagrindiniai Jungtinių Tautų tikslai yra palaikyti taiką ir saugumą pasaulyje, ginti žmogaus teises, mažinti skurdą, siekti socialinės vienybės ir pasaulio pažangos. Jungtinių Tautų narės yra 191 pasaulio valstybė. Lietuva Jungtinių Tautų nare tapo 1991m. rugsėjo 17d. Pastaruoju metu itin…

Jevonsas, Williamas Stanley

Anglų filosofas, ekonomistas, subjektyviosios vertės teorijos pradininkas. Savo veikale „Politinės ekonomijos teorija” (1871) jis paneigė tuo metu vyravusią doktriną, kad prekės vertė priklauso nuo jai pagaminti įdėto darbo, ir teigė, kad vertė priklauso nuo subjektyvas vertinimo. Žiūrėti: subjektyviosios vertės teorija.