Kvota

Gamybos ir prekybos apribojimo forma, kai per tam tikrą laikotarpį leidžiama pagaminti arba įvežti ribotą nustatytos prekės kiekį. Kvota gali būti absoliuti, kurią viršijus draudžiama įvežti prekes, arba sąlyginė, kurią viršijus taikomas muitas, o gamybos atveju – netaikomos gamybos subsidijos. Prekybos kvotavimas yra tiesioginis laisvosios prekybos ribojimas, mažinantis vartotojų galimybę pasirinkti pageidaujamą prekę arba mokėti…

Kvazipinigai

Terminuotųjų ir taupomųjų indėlių bei indėlių užsienio valiuta komerciniuose bankuose suma. Kvazipinigais jie vadinama todėl, kad nėra visiškai likvidūs – atsiimant terminuotąjį indėlį anskčiau termino prarandamos visos palūkanos ar jų dalis. Žiūrėti: P3, pinigų kiekis

Kvanvo

Kvaziautonominė nevyriausybinė organizacija, kurią įsteigia valstybės ar savivaldybių institucijos. Ji finansuojama iš valstybės (savivaldybių) biudžetų ir fondų ir yra atskaitinga bei pavaldi valstybės institucijoms. Iš esmės kvanvo priskirtinos viešajam sektoriui ir tik dėl savo organizavimo formos (dažniausiai tai yra viešosios įstaigos) yra laikomos nevyriausybinėmis organizacijomis. Žiūrėti: nevyriausybinė organizacija

Kvalifikuotoji įstatinio kapitalo dalis ir/arba balsavimo teisių dalis

Vieno asmens tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis arba tokie asmens ir įmonės santykiai, dėl kurių šis asmuo valdo 10 procentų ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių; gali išrinkti (paskirti), atšaukti (atleisti) daugiau kaip trečdalį įmonės valdymo organų narių; pagal įmonės steigimo dokumentus ar sudarytus…

Kvalifikuotoji dauguma

Speciali balsavimo procedūra, kai itin svarbūs sprendimai priimami tam tikra balsų dauguma, didesne už papratsą daugumą (t.y. už pusę balsų). Europos Taryboje taikant kvalifikuotosios daugumos balsavimą, kiekviena valstybė turi nustatytą balsų skaičių. Kvalifikuotosios daugumos reikalavimas yra taikomas ir įmonėse, kai sprendžiami labai svarbūs klausimai. Žiūrėti: veto.

Kuriamasis griovimas

Kapitalistinės ekonomikos dinamikai apibūdinti Josepho Shumpeterio 1942m. išleistame veikale „Kapitalizmas, socializmas ir demokratija” vartotas terminas, apibūdinti procesą, kai besikuriančios naujos įmonės ir nauji produktai iš rinkos išstumia senuosius. Kuriamasis griovimas rodo, kad bankrotas rinkoje yra normalus reiškinys, nes tik pašalinant neefektyvius gamintojus geriausiai gali būti tenkinami vartotojų poreikiai ir paskirstomi riboti ištekliai.

Krepšelis

Prekių, paslaugų, valiutų rinkinys,grupė. Tai gali būti vartotojo krepšelis, kai sudaromas tipiškas vartotojo perkamų prekių ir paslaugų sąrašas. Valiutų krepšelis apima tam tikrus skirtingų vaiutų kiekius. Mokino krepšelį sudaro mokinio mokykloje gaunamų paslaugų (pinigine išraiška) sąrašas.

Kreditų kūrimas

Komercinių bankų vykdomas pinigų kiekio didinimasdalinių rezervų sistemoje. Procesas vyksta taip: priamamas einamasis indėlis ( tarkime 100€), dalis jo rezervuojama ( tarkime 10%) o likusieji pinigai panaudojami paskoloms suteikti. Kai suteikiama paskola, bankų sistemoje atsiranda naujas indėlis, lygus 90. Nuo šio indėlio 10% rezervuojama, o likęs 81 skolinamas toliau. Kuo mažiau reikalaujama privalomųjų atsargų, tuo…

Kreditų ekspancija

Banko vykdomas kreditų teikimas, kai viršijamos banko turimos pinigų (aukso) atsargos. T.y. kai vykdomas cirkuliacinio kredito kūrimas. Terminas dažniausiai vartojamas kalbant apie centrinio banko vykdomą skolinimą komerciniams bankams, nors kreditų ekspansija atsirado rinkoje, kai laisvosios bankininkystės laikotarpiu komerciniai bankai, priėmę saugoti auksą ir išdavę pakvitavimus (banknotus), ėmė skolinti ir atsargų auksą. Kreditų ekspancija tapo itin…