Lūžio taškas

Pardavimo apimtis, kai visos įmonės išlaidos (kintamosios ir pastovios) yra lygios įmonės bendrosioms pajamoms. Viršijus lūžio tašką, įmonės pradeda dirbti pelningai. Didelis lūžio taškas rodo, kad didelę įmonės išlaidų struktūros dalį sudaro pastoviosios išlaidos. Jas mažindama, įmonė gali greičiau pasiekti lūžio tašką ir pradėti veikti pelningai.

Lūkesčiai

Rinkos dalyvių nuomonė apie rinkos procesus ir rinkos rodiklių dydžius, pvz. kainas, palūkanų normas, darbo užmokesčio tendencijas ir pan. Lūkesčiai gali būti racionalūs, kai jie grindžiami visa rinkos dalyviui prieinama informacija ir yra logiški, ir adaptyvūs, kai grindžiami tik ankstesne patirtimi. Žiūrėti: racionalių lūkesčių teorija

Lošimų teorija

Matematikos mokslo teorija, kuria siekiama numatyti pavienių lošėjų strategijų rezultatus, kai jie neturi visos informacijos apie kitų lošėjų elgesį. Lošimų teorija taikoma ekonomikoje siekiant nuspėti rinkos dalyvių elgesį.

Lorenco kreivė

Maxo O. Lorenzo 1905m. sumanytas namų ūkių pasiskirstymo pagal pajamas grafinis pavaizdavimas (žiūrėti pvz.). Kreivė skirta įvertinti namų ūkių pajamų skirtumus ir taip matuoti pajamų nelygybę. Visų gyventojų gaunamų pajamų dalis išdėstoma didėjimo tvarka, X ašyje pažymint gyventojų (namų ūkių) dalį procentais, Y ašyje – jų gaunamų pajamų dalį procentais. Kuo kreivė tiesesnė, tuo mažesnė…

Lokautas

Atsakomieji darbdavio veiksmai: įmonės uždarymas, masinis darbotojų atleidimas; tais veiksmais darbdavys siekia paskatinti darbuotojus atsisakyti arba sušvelninti keliamus reikalavimus, dažniausiai susijusius su darbo ir atostogų trukme, darbo užmokesčiu ir pan.

Logistika

Prekių transportavimo, sandėliavimo ir išdėstymo sistema, apimanti su šia veikla susijusį planavimą, apskaitą, informacines technologijas. Terminas kilęs iš karo pramonės.

Loginė konstrukcija

Prakseologijoje taikomas dedukcinės analizės metodas, kai sudaroma konceptuali tam tikrų logiškai pagrįstų veiksmų seka, nulemta žmogaus veikimo apibrėžtomis sąlygomis. Žmogaus veiksmas suprantamas kaip pirmenybinėmis grįstas tam tikrų priemonių pasirinkimas, skirtas siekti tam tikrų tikslų. Nors loginė konstrukcija skirta suvokti gyvenimo realybės dėsnius, ji pati neturi nieko bendra su gyvenimo tikrove, nes ekonominės analizės tikslais atsiribojama…

Lobizmas

Veikla, kuria daroma įtaka šalies teisinei aplinkai, kad ši būtų palanki užsakovo interesams. Žodis „lobizmas” kilo iš pavadinimo viešbučio „vestibiulio”, kuriame interesantų grupės, sakoma, laukdavo grįžtančio pasilinksminusio prezidento.