Muitų sąjunga

Šalių susitarimas netaikyti muitų tarpusavio prekybai, bet taikyti bendrą išorės muitą prekybai su sąjungai nepriklausančiomis šalimis; ES bendrosios rinkos elementas, kuriuo remiantis panaikinami visi muitų mokesčiai prekybai tarp ES valstybių narių. Vienas svarbiausių muitų sąjungos ypatumų – bendra muitų teritorija ir bendra užsienio prekybos ir muitų politika, numatanti bendrojo muitų tarifo taikymą. Muitų sąjungoje gali…

Muitinės tarpininkas

Įmonė, kuri teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę teikti muitinės tarpininko paslaugas, atstovauti kitam asmeniui atliekant muitinės formalumus, veikti atstovaujamojo vardu, atstovaujamojo sąskaita ir dėl jo interesų arba tarpininkauti kitam asmeniui atliekant muitinės formalumus.

Muitinės sandėlis

Patalpos ar teritorija, kuriose leidžiama laikyti (maišyti, saugoti, pakuoti, komplektuoti) į šalies teritoriją įvežtas prekes, kol sutvarkomi muitinės formalumai arba kol prekės išvežamos į kitas teritorijas.

Muitas

Valstybės taikomas mokestis už prekių įvežimą arba išvežimą. Pagal paskirtį muitai yra bendrieji, specialieji, antidempingo, kompensaciniai ir protekciniai. Muitas dažniausiai apskaičiuojamas procentais nuo deklaruotos prekės kainos (ad valorem), tačiau gali būti ir specifinis, t.y. nustatoomas absoliučia suma kiekio vienetui (ad quantitum), arba mišrus, derinant ad valorem skaičiavimo būdą su specifiniu. Žiūrėti: antidempingo muitas, bendrasis muitas

Moralinis neatsakingumas

Padėtis, kai dėl tam tikrų aplinkybių (dažnai – valstybės intervencijos) rinkos dalyvis linkęs prisiimti didesnę riziką nei tada, jei šių aplinkybių nebūtų. Rinkos dalyvis veikia rizikingiau, nes, jeigu jis veikia nesėkmingai, veiklos nuostolius paprastai atlygina tretieji asmenys. Pvz., centrinis bankas atlieka paskutinio skolintojo funkciją, o komerciniai bankai linkę labiau rizikuoti – teikti daugiau ir rizikingesnių…

Monopolizuota rinka

Rinka, kurioje veikia vienas tam tikros prekės gamintojas ar paslaugos teikėjas, o šios prekės ar paslaugos neįmanoma pakeisti kitų gaminiu arba tinkamu pakaitu ir kur įėjimas į rinką yra ribojamas įstatymo. Apibrėžiant monopoliją dažnai nepagrįstai apsiribojama tik pirmuoju kriterijumi – tam tikroje teritorijoje esantis vienas prekės gamintojas ar paslaugos teikėjas laikomas monopolininku. Monopolija gali būti…