Nusidėvėjimas

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas per jo naudojimo laiką ir tos vertės perkėlimas į gaminamos produkcijos vertę. Finansinėje apskaitoje tai – ilgalaikio turto įsigijimo vertės laipsniškas periodinis nurašymas į pagamintos produkcijos savikainą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią įmonės nustato pačios, atsižvelgdamos į planuojamą turto naudingumo laikotarpį ir teisės aktų patvirtintus…

Nuosmukis

Laikotarpis, paprastai trunkantis neilgai (iki vienerių metų), kai mažėja BVP. Nuosmukiu paprastai laikomas du ketvirčius iš eilės trunkantis neigiamas BVP augimas. Nuosmukiu dažnai prasideda depresija. Žiūrėti: depresija.

Nuoseklus valiutos kurso svyravimo ribų keitimas

Nacionalinės valiutos kurso sistema, labai artima nuoseklaus valiutos kurso pariteto keitimui, tačiau leidžiant didesnes kaip ± 1 procento valiutos kurso svyravimo ribas, kurios periodiškai keičiamos pagal nustatytą taisyklę, formulę ar absoliutų dydį. Pvz., šis valiutos kurso režimas taikomas Izraelyje.

Nuoseklus valiutos kurso pariteto keitimas

Nacionalinės valiutos kurso režimas, kai fiksuotasis valiutos kursas periodiškai ar atsižvelgiant į tam tikrų rodiklių pokyčius keičiamas pagal iš anksto nustatytą taisyklė, formulę ar absoliutų dydį. Pvz., šis valiutos kurso režimas 1991-2000m. buvo taikomas Lenkijoje.

Nuosavos akcijos

Bendrovės akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi bendrovė. Jos gali būti laikomos bendrovės nuosavybe neribotą laiką, parduodamos ar išimamos iš apyvartos sumažinant įstatinį kapitalą. Supirktoms akcijoms dividendai neskiriami, taip pat jos nesuteikia balsavimo teisės tol, kol yra bendrovės nuosavybė. Lietuvoje bendrovės supirktų akcijų bendra nominalioji vertė negali būti didesnė kaip 10 procentų visų akcijų nominaliosios vertės….

Nuosavybės grąža

Įmonės veiklos efektyvumo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir nuosavybės (kapitalo) santykis. Didesnį nuosavybės grąžos rodiklį turinti įmonė efektyviau naudoja akcininkų kapitalą.

Nuosavybė

Materialiojo ir nematerialiojo turto priklausymas konkrečiam asmeniui. Pagrindinis daikto priskyrimo nuosavybei požymis – jo ribotumas, nes tik fiziškai riboti daiktai gali tapti nuosavybės objektais (išimtis – intelektinė nuosavybė); Privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų vertė akcinėje bendrovėje. Žiūrėti: intelektinė nuosavybė.