Pusiausvyros teorija

Marie Esprito Leono Walraso (1834-1910) sukurta teorija, teigianti, kad, jei pusiausvyra yra n-1 rinkoje, n-ojoje rinkoje ji taip pat bus. L. Walrasas vienas pirmųjų ekonomiką ėmė aprašinėti matematinėmis lygtimis – sukūrė matematinį bendrosios pusiausvyros modelį. Žiūrėti: bendrosios pusiausvyros analizė, Valraso dėsnis.

Protekcionizmas

Valstybės taikomos priemonės, skirtos vidaus rinkai, vietos gamintojams, skirtingoms ūkio šakoms ar pavienėms įmonėms apsaugoti nuo konkurencijos. Dažniausias protekcionizmo padarinys – padidėjusios kainos. Nors protekcinė politika vykdoma dažnoje šalyje, ji ekonomiškai nepateisinama, net jei vykdoma kaip atsakas į kitos šalies protekcinę politiką (pvz., žemės ūkio srityje). Dažniausias protekcionistų įrankis – mokesčiai ir muitai, jų taikymas…

Prospektas

Dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie naujos vertybinių popierių emisijos išleidimą. Prospekte pateikiama išplėstinė emitento finansinė ataskaita, veiklos planai ir kitokia investuotojams svarbi informacija, padedanti priimti sprendimą investuoti.

Progresinis mokestis

Mokestis, kurio sumokama suma didėja greičiau nei mokesčio bazė (pvz., vienodo tarifo pajamų mokestis su neapmokestinamuoju pajamų dydžiu arba didėjančio tarifo pajamų mokestis). Didesnis tarifas taikomas ne visai mokesčio bazei, o tik tai jos daliai, kuri viršija nustatytą ribą, vadinamąjį laiptelį. Pasaulyje progresiniai gyventojų pajamų mokesčiai taikomi itin dažnai, tačiau pastaruoju metu pastebima kita tendencija…

Programinis biudžetas

Valstybės ir savivaldybių funkcijų finansavimas iš biudžeto pagal pateiktas programas. Programose nurodomi tikslai, priemonės, konkretūs uždaviniai ir joms įgyvendinti reikalingos lėšos. Programinis biudžetas skiriasi nuo institucijų finansavimo, kai asignavimų valdytojai gauna lėšas pagal pateiktą institucijos išlaikymo sąmatą.

Prognozavimas

Ateities reiškinių ir rodiklių dydžių numatymo būdas. Prognozuojant taikomi įvairūs metodai, pvz., modeliavimas, analogija, ekstrapoliacija ir interpoliacija, aiškinimas, interpretacija, ekspertų apklausa ir kt. Žiūrėti: ekstrapoliacija, interpoliacija, modeliavimas.

Profesinė sąjunga

Tam tikros profesijos ar įmonės darbuotojus vienijanti savanoriška organizacija, atstovaujanti darbuotojų interesams bendraujant su darbdaviu. Profesinės sąjungos dažnai įstatymų joms teikiamomis privilegijomis, pvz., joms suteikiama teisė sudaryti kolektyvines sutartis, darbdaviai įpareigoti derinti įvarius sprendimus su profesinėmis sąjungomis, profesinių sąjungų nariai turi tam tikrų papildomų darbo garantijų ir pan. Tokios profesinėms sąjungoms suteikiamos išskirtinės teisės pažeidžia…

Produkcijos metodas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, pagrįstas turo naudojimo intensyvumu, t.y. pagamintos produkcijos, suteiktų paslaugų kiekiu. Laikotarpio nusidėvėjimas kurV1 – turto pradinė vertė;V2 – likvidacinė vertė;P – faktiškai per laikotarpį pagamintos produkcijos kiekis;P(sum) – numatomas pagaminti produkcijos kiekis (iš viso per visą turto eksploatavimo laiką). Šis nusidėvėjimo metodas taikomas tokiam ilgalaikiam turtui, kurio dėvėjimas priklauso nuo…