Turto mokestis

Mokestis, taikomas tiriamam turtui ir apskaičiuojamas nuo turto vertės. Žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, paveldimojo ir dovanojamojo turto mokestis yra turto mokesčiai.

Turto grąža

Įmonės turto naudojimo efektyvumo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir viso turto santykis, rodantis, kiek grynojo pelno tenka vienam turto piniginiam vienetui. Kuo didesnė turto grąža, tuo efektyviau naudojamas turtas. Svarbu žinoti, kad įvairių sektorių rodiklis dėl skirtingų technologijų taikymo itin skiriasi, tad jis netinkamas vartoti ūkio šakoms lyginti.

Turto draudimas

Asmens turtinių interesų draudimas, kai draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar jo patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijantis draudimo sumos.

Turtas

Ekonominė gėrybė, vertybė, priklausanti asmeniui (fiziniam ar juridiniam). Turtas gali būti materialusis (pastatai), nematerialusis (prestižas), finansinis (vertybiniai popieriai, indėliai), ilgalaikis (įrenginiai) ir trumpalaikis (kanceliarinės prekės); Buhalterinio įmonės balanso dalis, kurioje parodomos visos įmonės turimos vertybės (kairioji balanso pusė).

Turinio viršenybės prieš formą principas

Mokesčių teisiniuose santykiuose teikiama sandorio, veiksmo, veiklos turinio viršenybė prieš formaliąją išraišką. Vadovaujantis teisės aktais, mokesčių administratoriui leidžiama perskaičiuoti mokesčius, jei nustatoma, kad sandoris buvo sudarytas siekiant mokestinės naudos, t.y. sumažinti mokėtinus mokesčius, atidėti mokėjimo terminą ir pan.

Trumpoji pozicija

Pasiskolinti pardavimui ir konkrečią dieną dar negrąžinti išankstiniai sandoriai; Visos akcijos, kurias asmuo pardavė pasiskolinęs, bet dar nenupirko kitų, kad sutartu laiku grąžintų skolą; Įsipareigojimai užsienio valiuta, tam tikra dalimi viršijantys ta pačia valiuta denominuotą turtą. Pvz., sakoma, kad komercinis bankas turi trumpąją dolerio poziciją, jei indėliai banke doleriais nustatytu procentu x viršija to banko…

Trišalė taryba

Lietuvos Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų bendradarbiavimo forma, kai apsikeičiama nuomonėmis ir ieškoma visus tenkinančių sprendimų, pvz., dėl minimalios algos, darbo laiko keitimas. Trišalė taryba galėtų būti veiksminga interesų derinimo priemonė, tačiau joje neturi galimybių išreikšti savo nuomonės neasocijuoti darbdaviai ir profesinėms sąjungoms nepriklausantys darbuotojai.