Grešamo dėsnis

Teiginys, kad „blogi“ pinigai išstumia iš apyvartos ir iš šalies „gerus“ pinigus. „Geri“ t.y. neprarandantys perkamosios galios, pinigai taupomi, o nuolat nuvertėjančių pinigų siekiama atsikratyti, tad jie ir įsivyrauja apyvartoje. Tarptautinės prekybos partneriai už parduodamas prekes pageidauja tvirtos valiutos, todėl šalyje jos lieka vis mažiau. Šį dėsni suformulavo seras Thomas Greshamas, Anglijos karalienės Elžbietos I…

Greito likvidumo rodiklis

Įmonės likvidumo vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynųjų pinigų, gautinų pajamų ir turimų likvidžių vertybinių popierių sumos ir einamųjų įsipareigojimų santykis. Pageidaujama, kas šis santykis būtų ne mažesnis kai 1:1, nes tai reiškia, kad įmonė gali įvykdyti visus savo einamuosius įsipareigojimus, neparduodama ilgalaikio turto atsargų. Rodiklis vartojamas norint greitai įvertinti įmonės finansinę padėtį, siekiant papildomai įsitikinti,…

Grąžos dėsnis

Dėsnis, teigiantis, kad kiekvienos gėrybės gamyboje egzistuoja optimalus gamybos išteklių santykis (kombinacija). Pagal šį dėsnį, jei ekonominė gėrybė pagaminama naudojant kitokį nei optimalų vieno iš gamybos veiksnių kiekį, kitiems ištekliams liekant nekintamiems, bet koks nukrypimas į didesnę pusę nuo optimalaus santykio nulems mažėjančią grąžą iš šio ištekliaus naudojimo. Nukrypimas į mažesnę nuo optimumo pusę nulems…

Grafikininkas

Asmuo, kuris tiki, kad egzisuoja tam tikras rinkos rodiklių periodiškumas, sistema, todėl praeities duomenys gali padėti nuspėti ateitį. Grafikininku taip pat vadinamas vertybinių popierių kainų prognozavimo biržos specialistas, kuris ateities prognozes rengia naudodamasis praėjusio laikotarpio statistikos duomenimis.

Globalizacija

Gamybos, prekybos, darbo ir kitokių ryšių tarp šalių suartėjimas ir susipynimas, ekonominių sienų griuvimas. Tai – savaiminis rinkos procesas, vykstantis dėl akivaizdaus darbo pasidalijimo pranašumo, palyginti su uždarąja ekonomika.

Gyvybės draudimas

Turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens gyvybe ir (ar) kapitalo kaupimu, draudimas, kai dėl draudžiamųjų įvykių – apdraustojo mirties, pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam terminui, ar kitokio draudžiamojo įvykio – mokamos draudimo išmokos. Gyvybės draudimui taip pat priskiriamas gimimo ir sutuoktuvių draudimas, pensijų kaupimas, kaupiamasis gyvybės draudimas.

Gyventojų pajamų mokestis

Mokestis, taikomas gyventojų gaunamoms pajamoms, tokioms kaip darbo užmokestis, autorinis atlyginimas, pajamos už parduotą turtą, kompensacijos ir kt. Gyventojų pajamų mokestis gali būti proporcinis, progresinis ir regresinis. Žiūrėti: proporcinis mokestis, progresinis mokestis, regresinis mokestis

Gini koeficientas

Gyventojų pajamų paskirstymo statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skrtumams apibūdinti. Gini koeficiento reikšmė gali kisti nuo 0 (absoliuti lygybė, kai visi namų ūkiai gauna vienodas pajamas) iki 1 (absoliuti nelygybė, kai vienas namų ūkis uždirba visas šalies pajamas). Lorenco kreivėje Gini keoficientas yra santykis tarp ploto, esančio po Lorenco kreive, ir ploto, esančio po 45 laispnių…

Gifeno prekė

Roberto Giffeno (1837-1910) vardu pavadintos prekės, kurių paklausos elastingumas yra priešingas įprastam, t.y. neigiamas. Tai yra prekės, kurių paklausa didėja, kai kyla jų kaina, ir mažėja, kai kainos krinta arba didėja pajamos. Gifeno prekė tenkina šias sąlyga: prekė yra „prasta“, ją pakeičiančių prekių nėra ir šiai prekei pirkti vartotojas išleidžia didelę savo pajamų dalį. Tai…