Tarptautiniai apskaitos sandoriai, TAS

Tarptautinio apskaitos standartų komiteto parengtos ir paskelbtos ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklės, kuriomis remiantis rengiama finansinė atskaitomybė. Žiūrėti: Verslo apskaitos standartai.

Tarpininkas

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoryje dalyvaujantis trečiasis asmuo, veikiantis savo arba atstovaujamo prikėjo ar pardavėjo vardu ar savo arba atstovaujamo asmens sąskaita. Žiūrėti: agentas, brokeris, viešosios apyvartos tarpininkas.

Tarpbankinė rinka

Tokia pinigų rinka, kai komerciniai bankai skolinasi vieni iš kitų. Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje vadinamos tarpbankinėmis palūkanomis ir dažnai vartojamos kaip atskaitos taškas nustatyti komercinių bankų rinkos dalyviams teikiamų paskolų palūkanas. Žiūrėti: LIBOR.

Tarifinė kvota

Nustatytas prekės kiekis, kuris gali būti importuojamas į šalį per tam tikrą laikotarpį į šalį per tam tikrą laikotarpį taikant mažesnius nei nustatyti arba nulinius muitus. Viršijus nustatytą kvotą, importuojamos prekės apmokestinamos didesniu muito tarifu. Tarifinės kvotos taikomos importuojant tam tikras prekes į Europos Sąjungos muitų šalis. Tarifinės kvotos skirstomos į licencines ir pirmumo kvotas….

Šunys

Lėtai plečiamas ir mažą rinkos dalį užimantis verslas, uždirbantis pakankamai, kad gyvuotų, bet pernelyg mažai, kad plėstųsi.

Šoko terapija

Staigios ir greitos pereinamojo iš socializmo į rinkos sistemą laikotarpio reformos. Šoko terapijos ryškiausias padarinys yra nuosmukis, jį netrukus pakeičia spartus augimas, spartesnis, nei reformas vykdant laipsniškai ir lėtai. Šokas gali būti sušvelnintas mažinant mokesčius ir šalinant kliūtis veiklai vykdyti.

Šimtaprocentinių rezervų sistema

Komercinių bankų sistema, kai bankai privalo sukaupti šimtaprocentinius einamųjų (ne terminuotųjų) sąskaitų rezervus; Valiutos kurso sistema, kai visi išleidžiami pinigų sertifikatai turi būti užtikrinti (padengti) šimtaprocentinėmis aukso (ar kitų prekinių pinigų) atsargomis.

Šešėlinė ekonomika

Neapskaitoma arba tik iš dalies apskaitoma ūkinė komercinė veikla. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos sinonimas. Terminas dažnai vartojamas šnekamojoje kalboje, publicistikoje. Žiūrėti: juodoji rinka, oficialiai neapskaityta ekonomika.

Šengeno sutartis

Dalies Europos Sąjungos valstybių susitarimas laipsniškai atsisakyti tarpusavio sienų kontrolės, kad būtų įgyvendintas laisvas asmenų judėjimas. Sutartį 1985m. birželio 14d. Šengene (Liuksemburge) pasirašė Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika. Vėliau prie jų prisijungė kitos ES šalys.